^
Jesteś tutaj: Strona główna / Świadczenia pieniężne pomocy społecznej

Świadczenia pieniężne pomocy społecznej

Data powstania: 2016-03-24 15:20
Data modyfikacji: 2016-03-24 15:21

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE POMOCY SPOŁECZNEJ:

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

 1. Osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701 zł,
 2. Osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528 zł,
 3. Rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (np. dla rodziny czteroosobowej kryterium dochodowe wynosi 2112 zł. tj. 528 zł x 4).

Przy jednoczesnym wystąpieniu, co najmniej jednej przyczyny wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy bądź udzielenia pomocy z urzędu:

- sieroctwa;

- bezdomności;

- bezrobocia;

- niepełnosprawności;

- długotrwałej lub ciężkiej choroby;

- przemocy w rodzinie;

- potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;

- potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

- bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego;

- trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;

- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

- alkoholizmu lub narkomanii;

- zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

- klęski żywiołowej lub ekologicznej.

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE:

 1. zasiłek stały,
 2. zasiłek okresowy,
 3. zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy.

ZASIŁEK STAŁY:

Zasiłek stały przysługuje:

 1. pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
 2. pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

 1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 645 zł miesięcznie,
 2. w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie. W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej zasiłek stały nie przysługuje.

ZASIŁEK OKRESOWY:

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

 1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
 2. rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Zasiłek okresowy ustala się:

 1. W przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie,
 2. W przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.
 3. Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50% różnicy między:
 • kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,
 • kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny,
 1. Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

ZASIŁEK CELOWY:

 1. W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy.
 2. Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.
 3. Osobom bezdomnym i innym osobom niemającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.
 4. Zasiłek celowy może być przyznany w formie biletu kredytowanego.
 5. Zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego.
 6. Zasiłek celowy może być przyznany także osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Zasiłek celowy, o którym mowa w pkt 5 i 6, może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany:
 • specjalny zasiłek celowyw wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi;
 • zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa, pod warunkiemzwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową;

RZĄDOWY PROGRAM "POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU":

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przecławiu realizuje Rządowy Program zgodnie
z Uchwałą Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek
w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz Uchwałą Nr III/26/2018 Rady Miejskiej
w Przecławiu z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej udzielone w zakresie dożywiania, w tym w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”, oraz określenia kryterium dochodowego.

 1. Osobom i rodzinom, które spełniają kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium dochodowego, może być przyznana bezzwrotna pomoc w formie:

a). świadczenia rzeczowego w postaci posiłku lub produktów żywnościowych

b). świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności

Bezzwrotna pomoc dla osób i rodzin spełniających kryterium w wysokości 150% kryterium dochodowego, przyznawana jest ze środków w ramach Programu w szczególności dla:

- dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej

- uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,

- osób i rodzin znajdujących się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

 1. Osobom i rodzinom, które spełniają kryterium dochodowe w wysokości 175% kryterium dochodowego i w których przynajmniej jeden członek rodziny pozostaje w stałym leczeniu potwierdzonym zaświadczeniem lekarskim oraz ponosi udokumentowane wydatki z tym związane może być przyznana bezzwrotna pomoc finansowana ze środków własnych gminy w formie:
 2. a) świadczenia rzeczowegow postaci posiłku lub produktów żywnościowych
 3. b) świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.

Kwota wydatków na leczenie w ostatnich trzech miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia wniosku nie może być średniomiesięcznie niższa niż 25% kryterium dochodowego.

 

 
Autor: Darłak Dariusz
 
Ilość wyświetleń: 2470Pytanie do Burmistrza

zdjęcie burmistrza przycisk odpowiedzi na pytania burmistarz


Unia Europejska

Kontakt z urzędem

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław

 

Tel.: 17 58 13 119
Fax: 17 58 13 116

Gmina Przecław

Patronat Burmistrza
Obsługa osób niepełnosprawnych
Odnawialne Źródła Energii
Projekt PSeAP
FUNDUSZ SOŁECKI
Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
Fundusz Dróg Samorządowych

KAMERY ONLINE

Rynek w Przecławiu

Stadion Miejski w Przecławiu

Plac zabaw w Przecławiu